TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Úc Bảnh
 • 2 Diêm Vương
 • 3 Zu Su
Nick Liên Quân Nick Liên Minh Nick Rác Tool
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #95982 -

Acc LQ #95982 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 24

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #95975 -

Acc LQ #95975 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 24

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #95814 -

Acc LQ #95814 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 26

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #95812 -

Acc LQ #95812 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 85
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #95758 -

Acc LQ #95758 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 81
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 81
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 20

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #95749 -

Acc LQ #95749 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #95633 -

Acc LQ #95633 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #90818 -

Acc LQ #90818 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 53
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 53
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 27

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #89212 -

Acc LQ #89212 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 58
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 58
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 15

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #89209 -

Acc LQ #89209 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 83
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 83
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #89206 -

Acc LQ #89206 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 53
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 53

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #88006 -

Acc LQ #88006 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 34
 • Bảng Ngọc: 76
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 34
 • Tướng: 51

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #85854 -

Acc LQ #85854 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 20

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #85846 -

Acc LQ #85846 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 86
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 86
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #85757 -

Acc LQ #85757 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 70
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #84374 -

Acc LQ #84374 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 82
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 82
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #84369 -

Acc LQ #84369 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #83394 -

Acc LQ #83394 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 69
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #83393 -

Acc LQ #83393 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 68
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 68
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 32

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #83388 -

Acc LQ #83388 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 60
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 30

MUA NGAY