TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Úc Bảnh
 • 2 Diêm Vương
 • 3 Zu Su
Nick Liên Quân Nick Liên Minh Nick Rác Tool
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113637 -

Acc LQ #113637 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113635 -

Acc LQ #113635 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 76
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113634 -

Acc LQ #113634 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 0
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 26

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113633 -

Acc LQ #113633 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 75
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113628 -

Acc LQ #113628 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 73
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #110852 -

Acc LQ #110852 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 79
800,000CARD 640,000ATM
 • Bậc Ngọc: 79
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 36

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #109848 -

Acc LQ #109848 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 75
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #109843 -

Acc LQ #109843 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 60
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 24

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #109841 -

Acc LQ #109841 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 82
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 82
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #104990 -

Acc LQ #104990 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #103692 -

Acc LQ #103692 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #103688 -

Acc LQ #103688 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 82
220,000CARD 176,000ATM
 • Bậc Ngọc: 82
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 20

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #103678 -

Acc LQ #103678 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 24

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #103670 -

Acc LQ #103670 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 63
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 63
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #103666 -

Acc LQ #103666 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 74
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 74
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 27

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #103524 -

Acc LQ #103524 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 74
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 74
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 33

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #103517 -

Acc LQ #103517 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 67
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 67
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 29

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #103512 -

Acc LQ #103512 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 90
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #99918 -

Acc LQ #99918 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #95990 -

Acc LQ #95990 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 61
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 26

MUA NGAY