TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Ha Shioe Jeon
 • 2 Nguyen Dang Thien Son
 • 3 Nguyễn Quang Hạ
Nick Liên Quân Nick Liên Minh Nick Rác Tool
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113797 -

Acc LQ #113797 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 84
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 84
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 20

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113795 -

Acc LQ #113795 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113794 -

Acc LQ #113794 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 90
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 20

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113791 -

Acc LQ #113791 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 81
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 81
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113790 -

Acc LQ #113790 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 72
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 20

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113787 -

Acc LQ #113787 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 75
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 24

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113786 -

Acc LQ #113786 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 66
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 66
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 24

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113785 -

Acc LQ #113785 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113784 -

Acc LQ #113784 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 77
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 77
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 24

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113783 -

Acc LQ #113783 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 51
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 51
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113782 -

Acc LQ #113782 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 73
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113781 -

Acc LQ #113781 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 66
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 66
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113780 -

Acc LQ #113780 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 70
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113778 -

Acc LQ #113778 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 76
380,000CARD 304,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 39

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113777 -

Acc LQ #113777 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 79
380,000CARD 304,000ATM
 • Bậc Ngọc: 79
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113775 -

Acc LQ #113775 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 80
380,000CARD 304,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 33

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113771 -

Acc LQ #113771 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 29
 • Bảng Ngọc: 83
380,000CARD 304,000ATM
 • Bậc Ngọc: 83
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113770 -

Acc LQ #113770 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 77
380,000CARD 304,000ATM
 • Bậc Ngọc: 77
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113769 -

Acc LQ #113769 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 65
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113768 -

Acc LQ #113768 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 85
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 22

MUA NGAY