TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Úc Bảnh
 • 2 Diêm Vương
 • 3 Zu Su
Nick Liên Quân Nick Liên Minh Nick Rác Tool
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113771 -

Acc LQ #113771 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 29
 • Bảng Ngọc: 83
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 83
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113770 -

Acc LQ #113770 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 77
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 77
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113769 -

Acc LQ #113769 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 65
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113768 -

Acc LQ #113768 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 85
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113767 -

Acc LQ #113767 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 62
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 62
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 20

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113764 -

Acc LQ #113764 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 51
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 51
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 24

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113763 -

Acc LQ #113763 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 61
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 24

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113762 -

Acc LQ #113762 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 85
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113760 -

Acc LQ #113760 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 80
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113759 -

Acc LQ #113759 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 74
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 74
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113758 -

Acc LQ #113758 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 66
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 66
 • Trang Phục: 5
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113757 -

Acc LQ #113757 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 66
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 66
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113756 -

Acc LQ #113756 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 66
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 66
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113755 -

Acc LQ #113755 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 70
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113753 -

Acc LQ #113753 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 71
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113752 -

Acc LQ #113752 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 80
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 20

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113647 -

Acc LQ #113647 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 77
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 77
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 27

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113642 -

Acc LQ #113642 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 75
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113641 -

Acc LQ #113641 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 26

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #113639 -

Acc LQ #113639 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 68
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 68
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 27

MUA NGAY