TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Đạt Nguyen
 • 2 Trần Văn Toàn
 • 3 Minh Thái Nguyên
Nick Liên Quân Nick Liên Minh Nick Rác Tool
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114373 -

Acc LQ #114373 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 78
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 78
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 34

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114372 -

Acc LQ #114372 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 77
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 77
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114371 -

Acc LQ #114371 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 67
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 67
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114367 -

Acc LQ #114367 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 72
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114365 -

Acc LQ #114365 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114364 -

Acc LQ #114364 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114363 -

Acc LQ #114363 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 73
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114358 -

Acc LQ #114358 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 20

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114355 -

Acc LQ #114355 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114354 -

Acc LQ #114354 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 74
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 74
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 24

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114353 -

Acc LQ #114353 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 26

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114352 -

Acc LQ #114352 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 75
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114351 -

Acc LQ #114351 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 75
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 26

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114350 -

Acc LQ #114350 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 60
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114349 -

Acc LQ #114349 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 60
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114348 -

Acc LQ #114348 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114346 -

Acc LQ #114346 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 71
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 27

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114344 -

Acc LQ #114344 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 78
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 78
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114343 -

Acc LQ #114343 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 82
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 82
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114342 -

Acc LQ #114342 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 85
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 33

MUA NGAY