TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Thằng Bé Tên Giáng
 • 2 Pham Sang
 • 3 Le Huy
Nick Liên Quân Nick Liên Minh Nick Rác Tool
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114413 -

Acc LQ #114413 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 85
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 32

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114410 -

Acc LQ #114410 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 36

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114409 -

Acc LQ #114409 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 29
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 35

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114408 -

Acc LQ #114408 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 37

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114405 -

Acc LQ #114405 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 73
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114404 -

Acc LQ #114404 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114403 -

Acc LQ #114403 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 88
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 88
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 27

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114402 -

Acc LQ #114402 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114401 -

Acc LQ #114401 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114398 -

Acc LQ #114398 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 88
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 88
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114397 -

Acc LQ #114397 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114396 -

Acc LQ #114396 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 27

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114395 -

Acc LQ #114395 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 68
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 68
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114394 -

Acc LQ #114394 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114393 -

Acc LQ #114393 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 69
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 27

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114392 -

Acc LQ #114392 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 85
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114391 -

Acc LQ #114391 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 34

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114389 -

Acc LQ #114389 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 37

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114388 -

Acc LQ #114388 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 38

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #114387 -

Acc LQ #114387 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 31

MUA NGAY